Ogólne Warunki Współpracy (OWW)
Warunki Handlowe

§ 1
Zakres
1. Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do wszystkich działań sprzedażowych SOMBEN Zbigniew Tomczak (zwanej dalej: „SOMBEN”).
2. OWW wiążą we wszystkich transakcjach, które dochodzą do skutku poprzez zawarcie umowy na piśmie, złożenie i przyjęcie oferty w dowolnej formie, a także poprzez złożenie indywidualnego Zamówienia w każdej dopuszczalnej prawem i praktyką handlową formie, tj. na piśmie, drogą faksową, drogą elektroniczną.
3. OWW mogą podlegać zmianom lub wykluczeniom na podstawie porozumienia stron w formie pisemnej od rygorem nieważności. Indywidualne postanowienia umowy zawartej na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWW.

§ 2
Oferty i składanie zleceń
1. Oferty przygotowane przez SOMBEN stanowią dla Klienta podstawę do złożenie zamówienia, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że zostało w nich zaznaczone inaczej. Oferty są niewiążące i mogą zostać odwołane w każdej chwili do czasu ich przyjęcia przez SOMBEN w formie Potwierdzenia zamówienia, kiedy stają się skuteczne (wiążące).
2. Wszystkie oferty i wyceny wygasają po 7 dniach kalendarzowych, chyba że w tym czasie nastąpi skuteczne Potwierdzenie zamówienia przez SOMBEN.
3. Zamówienia złożone przez Klientów zostaną potwierdzone przez SOMBEN w terminie 3 dni, chyba że zostało to uzgodnione inaczej.
4. Wszystkie dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z ofertą są poufne. Klientowi nie wolno ujawnić osobom trzecim treści ofert, projektów itp. bez pisemnej zgody SOMBEN.
5. Potwierdzenie zamówienia określa usługi lub towary, które mają być dostarczone (dalej jako: „Towar”) oraz określa wiążący termin dostawy lub realizacji.
6. Towar, będący przedmiotem Potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ustępach powyżej, Klient zobowiązany jest bezwzględnie odebrać z obowiązkiem zapłaty uzgodnionej ceny. Towar, jako wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlega zwrotowi, wymianie ani rezygnacji z zakupu ze względów leżących po stronie Klienta.
7. Wszelkie modyfikacje lub zmiany ze strony Klienta po Przyjęciu zamówienia przez SOMBEN rozpatrywane są indywidualnie i mogą powodować konieczność zmiany ceny oraz mieć wpływ na termin realizacji lub dostawy zamówienia.

§ 3
Ceny i płatności oraz własność
1. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podane w ofertach i cennikach są cenami ex works siedziba SOMBEN.
2. SOMBEN zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany uzgodnionych cen w zakresie, w jakim koszt produktów i usług, które są niezbędne do realizacji zamówienia uległ zmianie po zawarciu umowy lub przyjęciu zamówienia. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i może od umowy odstąpić, składając SOMBEN stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o zmianie ceny. Zmiana ceny jest niedozwolona, jeśli cena stała została wyraźnie uzgodniona.
3. Towar pozostaje własnością SOMBEN do czasu uiszczenia przez klienta całości ceny zakupu.

§ 4
Terminy realizacji, dostawa
1. SOMBEN jest zobowiązane do dostarczenia produktu lub usługi w terminie wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia.
2. Odbiór Towarów odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez SOMBEN.
3. Jakiekolwiek opóźnienie spowodowane siłą wyższą lub działaniem lub zaniechaniem Klienta, nie będzie uznawane za opóźnienie, za które odpowiada SOMBEN. Termin „Siła wyższa” oznacza okoliczności nieprzewidywalne w dniu zawarcia umowy (Potwierdzenia zamówienia), bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, spowodowane przez wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym, takie jak : działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i klęski żywiołowe, huragan, masowe zachorowania (epidemie), ograniczenia prawne wprowadzone przez władze publiczne, w tym ze względu na zagrożenie terrorystyczne lub stan epidemii, uniemożliwiające realizację umowy.
4. Klient przyjmuje/odbiera zamówiony Towar w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku nieodebrania Towaru przez klienta SOMBEN może nałożyć opłatę magazynową.

§ 5
Gwarancja
1. Na Towar udzielana jest gwarancja jakości na warunkach producenta: blach, systemów rynnowych, okien dachowych, membran dachowych. Warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej danego producenta.
2. Warunkiem zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi na Towar jest dokonanie montażu Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, “Instrukcją montażową”, “Ogólnymi Warunkami Transportowania i Przechowywania” oraz kartą katalogową dostępnymi na stronie internetowej danego producenta, w terminie dwóch miesięcy od dnia zakupu.

§ 6
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem zamówienia lub interpretacją niniejszych OWW rozstrzygane są przez polski sąd właściwy dla siedziby SOMBEN.